ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП50-2015 Техническо обслужване и текущ ремонт на леки автомобили - ТД ДР Пловдив

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” чрез ТД ДР гр. Пловдив, обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническо обслужване-поддръжка и текущ ремонт на леки автомобили от марките „Рено” и „Пежо”, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” гр. София, стопанисвани от ТД "Държавен резерв" – Пловдив за срок от 1 (една) година”