ПП3-2015 Застраховка „Каско” на МПС - ДА ДРВВЗ

Документация за участие

Документи
Методика за оценка на офертите - Приложение № 10 04-03-2015 16:45:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение № 9 04-03-2015 16:44:00 Изтеглете файл
Образец на Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение № 8 04-03-2015 16:42:00 Изтеглете файл
Образец на Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 7 04-03-2015 16:39:00 Изтеглете файл
Образец на оферта - Приложение № 6 04-03-2015 16:37:00 Изтеглете файл
Образец на Ценово предложение - Приложение № 5 04-03-2015 16:36:00 Изтеглете файл
Образец на техническо предложение - Приложение № 4 04-03-2015 16:34:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 3 04-03-2015 16:33:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 2.1 04-03-2015 16:28:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 2 04-03-2015 16:23:00 Изтеглете файл
Условия за участие - Приложение № 1 04-03-2015 16:21:00 Изтеглете файл
Съдържание 04-03-2015 16:20:00 Изтеглете файл