ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП3-2015 Застраховка „Каско” на МПС - ДА ДРВВЗ

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Сключване на застраховка „Каско” на МПС за нуждите на Държавна aгенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДА ДРВВЗ)”