ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП83-2015 Реконструкция на дъждовна канализация на площадката на СБ Силистра към ТД ДР Варна

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни задачи" чрез ТД ДР – гр. Варна обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на дъждовна канализация на площадката на СБ Силистра към Териториална дирекция "Държавен резерв" - гр.Варна“