ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП9-2015 Техническо обслужване и ремонт на товарни автомобили - ТД Варна

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” чрез ТД ДР гр. Варна, обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Извършване на техническо обслужване и ремонт на товарни автомобили, собственост на Териториална агенция "Държавен резерв" - гр. Варна за срок от 1 година