ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП8-2015 Поддръжка на пожароизвестителни системи - ТД Плевен

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), чрез ТД „ДР” гр. Плевен, обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Абонаментна поддръжка и обслужване на пожароизвестителните системи монтирани  в складовите бази към ТД „Държавен резерв” гр.Плевен