ПП6-2015 Застраховка "Пожар и природни бедствия" - ДА ДРВВЗ

Документация за участие

Документи
Техническо предложение - Приложение № 4 04-03-2015 17:20:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 5 04-03-2015 17:20:00 Изтеглете файл
Декларация чл. 47, ал. 5 от ЗОП- Приложение № 7 04-03-2015 17:19:00 Изтеглете файл
Оферта -Приложение № 6 04-03-2015 17:19:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение № 8 04-03-2015 17:18:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение № 9 04-03-2015 17:17:00 Изтеглете файл
Съдържание 04-03-2015 17:17:00 Изтеглете файл
Условия за участие - Приложение № 1 04-03-2015 17:16:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - приложение 2-1 04-03-2015 17:15:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 2 04-03-2015 17:15:00 Изтеглете файл
Рамков договор - Приложение № 3 04-03-2015 17:13:00 Изтеглете файл