ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП45-2015 Извършване на основен ремонт на административната сграда на СБ Търговище към ТД ДР Варна

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) чрез Териториална дирекция ,,Държавен резерв” гр. Варна, обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на основен ремонт на административната сграда на Складова база Търговище към Териториална дирекция "Държавен резерв" - гр. Варна“