ПП38-2015 Техническо обслужване и ремонт на леки автомобили - ТД ДР Бургас

Документация за участие

Документи
Техническа спецификация 27-07-2015 11:15:00 Изтеглете файл
Оферта 27-07-2015 11:14:00 Изтеглете файл
Техническо предложение 27-07-2015 11:13:00 Изтеглете файл
Декларация-подизпълнители-чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП 27-07-2015 11:12:00 Изтеглете файл
Ценово предложение 27-07-2015 11:12:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие 27-07-2015 11:11:00 Изтеглете файл
Декларация конфиденциалност 27-07-2015 11:10:00 Изтеглете файл
Декларация чл.47 ал.5 от ЗОП 27-07-2015 11:10:00 Изтеглете файл
Договор - проект 27-07-2015 11:09:00 Изтеглете файл
Споразумение ЗБУТ - проект 27-07-2015 11:07:00 Изтеглете файл