ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП35-2015 Изграждане на водопроводно отклонение и вътрешна водопроводна мрежа за СБ Иваново

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, чрез ТД ДР гр. Велико Търново, обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Изграждане на водопроводно отклонение и вътрешна водопроводна мрежа за СБ Иваново към ТД „Държавен резерв” гр. В. Търново