ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП34-2015 Техническо обслужване на пожарогасители при ТД ДР Пловдив

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) чрез ТД ДР гр. Пловдив, обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Техническо обслужване и презареждане на пожарогасители намиращи се в Администрацията и складовите бази на ТД ДР гр. Пловдив