ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП32-2015 Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло - ДА ДРВВЗ

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, на основание чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”