ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП31-2015 Транспортна услуга за превоз на товари - ТД В. Търново

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” чрез ТД ДР Велико Търново, обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Извършване на транспортна услуга за превоз на товари за нуждите на TД ДР В. Търново