ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП22-2015 Текущ ремонт на плосък покрив - ТД Пловдив

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) чрез ТД ДР гр. Пловдив, обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Извършване на текущ ремонт на плосък покрив на пристройка към административната сграда на ТД ДР Пловдив