ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП20-2015 Поддръжка на пожароизв. с-ми - ТД В.Търново

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), чрез ТД ,,Държавен резерв” гр. В.Търново, обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Абонаментна поддръжка и обслужване на пожароизвестителните системи монтирани в складовите бази към ТД "Държавен резерв" гр. В. Търново