ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП18-2015 Транспортна услуга по превоз на товари - ТД Враца

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), чрез ТД ДР гр. Враца, обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Извършване на транспортна услуга по превоз на товари, за нуждите на ТД „Държавен резерв”- гр. Враца