ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП17-2015 Застраховка "Пожар и природни бедствия" - ДА ДРВВЗ

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Сключване на застраховка „Пожар и природни бедствия” за нуждите на Държавна aгенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДА ДРВВЗ)