ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП16-2015 Транспортни услуги по превоз на товари – ТД Пловдив

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” чрез ТД ,,Държавен резерв” гр. Пловдив, обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Извършване на транспортни услуги по превоз на товари за нуждите на ТД „Държавен резерв” – Пловдив, за срок от 1 година