ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП14-2015 Почистване на резервоари - ТД Пловдив и ТД Ст. Загора

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Услуги по почистване на резервоари, находящи се на територията на териториални дирекции „Държавен резерв” – гр. Пловдив и гр. Стара Загора