ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП11-2015 Измерване съпротивлението на защитните заземителни уредби - СБ Българово

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” чрез ТД ДР гр. Бургас, обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Измерване съпротивлението на защитните заземителни уредби в СБ гр. Българово към ТД "Държавен резерв" гр. Бургас и проверка на изолиращи щанги, проверка на диелектрични боти, диелектрични ръкавици и диелектрични килимчета