ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП10-2015 Техническо обслужване и ремонт на леки автомобили - ТД Плевен

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) чрез ТД ДР гр. Плевен, обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, собственост на ТД „Държавен резерв“ – гр. Плевен, за срок от 1 (една) година