ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП1-2015 Независим стоков контрол на резерви и запаси в бази и складове на ДА ДРВВЗ

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Услуги за извършване на независим количествен и качествен стоков контрол на държавни резерви (ДР), военновременни запаси (ВВЗ), запаси за извънредни ситуации (ЗИС) и целеви запаси (ЦЗ) в бази и складове, предоставени за управление на Държавна агенция ,,Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), външни съхранители по смисъла на ЗДРВВЗ и съхранители по смисъла на ЗЗНН