ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП24-2015 Доставка и обновяване на месни консерви

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, на основание чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Доставка и обновяване на месни консерви