ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП23-2015 Абонаментно сервизно поддържане на пожароизв. с-ма - СБ Сливен

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Услуги по абонаментно сервизно поддържане на пожароизвестителна система и стационарна охладителна и пожарогасителна инсталация, монтирана в резервоарния парк на Петролна база – гр. Сливен при ТД „Държавен резерв” – гр. Стара Загора

Във връзка с публична покана с предмет: Услуги по абонаментно сервизно поддържане на пожароизвестителна система и стационарна охладителна и пожарогасителна инсталация, монтирана в резервоарния парк на Петролна база – гр. Сливен при ТД „Държавен резерв” – гр. Стара Загора, информираме заинтересованите лица, че обществената поръчка е прекратена