ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП21-2015 Контрол и ремонт на мълниезащитни уредби - ТД В. Търново

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, чрез ТД ДР гр. Велико Търново, обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Контрол и ремонт на мълниезащитни и защитни заземителни уредби, изпитване на диелектрични средства за защита, обучение по електро-безопасност и издаване на сертификати  в складови бази към ТД „Държавен резерв” гр. В. Търново