ПП42-2015 Извършване на транспортни услуги по превоз на товари - ТД ДР Плевен

Документация за участие

Документи
Декларация по чл. 35, ал. 3 ЗОП 30-07-2015 16:41:00 Изтеглете файл
Методика за оценка на офертите 30-07-2015 16:41:00 Изтеглете файл
Ценово приложение - Приложение № 1 30-07-2015 16:40:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност - Приложение № 2 30-07-2015 16:39:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 45, ал. 5 - Приложение № 3 30-07-2015 16:38:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 4 30-07-2015 16:38:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор - Приложение № 5 30-07-2015 16:37:00 Изтеглете файл
Проект на договор 30-07-2015 16:36:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 30-07-2015 16:35:00 Изтеглете файл