ПП53-2015 Извършване на текущ ремонт на двускатни покриви и монтаж на ограда - СБ Широка поляна, СБ Белозем към ТД ДР Пловдив

Документация за участие

Документи
1 Техническа спецификация 16-09-2015 11:46:00 Изтеглете файл
2 Проект на договор 16-09-2015 11:45:00 Изтеглете файл
3 Проект на споразумение ЗБУТ 16-09-2015 11:44:00 Изтеглете файл
ПР1-Ценово предложение 16-09-2015 11:43:00 Изтеглете файл
ПР2-Техническо предложение 16-09-2015 11:42:00 Изтеглете файл
ПР3 - Декларация за конфиденциалност 16-09-2015 11:41:00 Изтеглете файл
ПР4- Декларация за съгласиe с клаузите на договора и споразумението 16-09-2015 11:40:00 Изтеглете файл
ПР5 - Декларация по чл. 47 ал. 5 от ЗОП 16-09-2015 11:39:00 Изтеглете файл
ПР6 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП 16-09-2015 11:38:00 Изтеглете файл
ПР7 - Декларация от подизпълнител 16-09-2015 11:36:00 Изтеглете файл