ПП47-2015 Извършване на частичен авариен ремонт на покрив на склад - СБ Българово към ТД ДР Бургас

Документация за участие

Документи
Техническа спецификация 25-08-2015 16:21:00 Изтеглете файл
Техническо задание 25-08-2015 16:20:00 Изтеглете файл
Методика за оценка 25-08-2015 16:19:00 Изтеглете файл
Оферта 25-08-2015 16:18:00 Изтеглете файл
Ценово предложение 25-08-2015 16:17:00 Изтеглете файл
Техническо предложение 25-08-2015 16:16:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност 25-08-2015 16:15:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на договора и споразумението 25-08-2015 16:14:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.47 ал.5 от ЗОП 25-08-2015 16:13:00 Изтеглете файл
Декларация за подизпълнители по чл.56 ал.1 т.8 от ЗОП 25-08-2015 16:12:00 Изтеглете файл
Декларация за оглед 25-08-2015 16:11:00 Изтеглете файл
Декларация за валидна застраховка професионална отговорност 25-08-2015 16:10:00 Изтеглете файл
Проект на договор 25-08-2015 16:09:00 Изтеглете файл
Споразумение по ЗБУТ 25-08-2015 16:08:00 Изтеглете файл
АКТ обр. 19 25-08-2015 16:07:00 Изтеглете файл
Декларация за вложени материали 25-08-2015 16:06:00 Изтеглете файл