ПП63-2015 Извършване на абонаментно обслужване и ремонт на пожароизвестителни системи гр.Варна за срок от 1 (една) година

Документация за участие

Документи
Техническа спецификация 15-10-2015 14:28:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение 1 15-10-2015 14:27:00 Изтеглете файл
Представяне на участника - Приложение 2 15-10-2015 14:26:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение 3 15-10-2015 14:25:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор - Приложение 4 15-10-2015 14:24:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение 9 15-10-2015 14:22:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47 ал. 5 от ЗОП - Приложение 8 15-10-2015 14:21:00 Изтеглете файл
Проект на споразумение по ЗБЗУТ - Приложение 9-1 15-10-2015 14:21:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност - Приложение 12 15-10-2015 14:20:00 Изтеглете файл
Заявление - Приложение 13 15-10-2015 14:19:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение 15 15-10-2015 14:16:00 Изтеглете файл