ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП65-2015 Доставка за газьол за отопление, маркиран-червен - ЦТБ Соколово

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” чрез ЦТБ с. Соколово обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка за газьол за отопление, маркиран – червен за нуждите на Централна техническа база с. Соколово”.