ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП48-2015 Доставка на пожароизвестителна централа в складова база Дебелец към ТД ДР В. Търново

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” чрез ТД ДР гр. Велико Търново, обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пожароизвестителна централа в складова база Дебелец към ТД „Държавен резерв” гр. В. Търново”