ПП74-2015 Извършване на техническото обслужване и презареждане на пожарогасители - ТД ДР гр. Плевен

Документация за участие

Документи
Техническа спецификация-Приложение № 1 12-11-2015 14:27:00 Изтеглете файл
Представяне - Приложение № 2 12-11-2015 14:26:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП - Приложение № 3 12-11-2015 14:25:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 4 12-11-2015 14:24:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 5 12-11-2015 14:23:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал.4 от ЗОП - Приложение № 6 12-11-2015 14:22:00 Изтеглете файл
Декларация за подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение № 7 12-11-2015 14:21:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор - Приложение № 8 12-11-2015 14:20:00 Изтеглете файл
Проект на договор-Приложение №9 12-11-2015 14:17:00 Изтеглете файл
Споразумение по чл. 18 ЗЗБУТ-Приложение № 9.1 12-11-2015 14:15:00 Изтеглете файл