ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП74-2015 Извършване на техническото обслужване и презареждане на пожарогасители - ТД ДР гр. Плевен

ДА ДРВВЗ чрез ТД ДР гр. Плевен обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на техническото обслужване и презареждане на преносими противопожарни средства /пожарогасители/ от складовите бази и управлението на ТД "Държавен резерв" гр. Плевен”