ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП79-2015 Абонаментен сервиз на пожароизвестителни уредби с инсталации - СБ Ботевград и ТД ДР София

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” чрез ТД ДР гр. София обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:Абонаментен сервиз на пожароизвестителни уредби с инсталации”, намиращи се на обекти: складова база – гр. Ботевград и административна сграда на ТД ДР – гр. София, за срок от 1 (една) година