Услуги за извършване на независим стоков контрол

Документация за участие

Документи
Образец на Техническо предложение 04-08-2014 14:37:00 Изтеглете файл
Приложение № 10
Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки 04-08-2014 14:36:00 Изтеглете файл
Приложение № 9
Декларация подизпълнители 04-08-2014 14:36:00 Изтеглете файл
Приложение № 7
Методика, показатели и относителната им тежест за определяне на оценката и класиране на офертите 04-08-2014 14:36:00 Изтеглете файл
Приложение № 8
Образец на декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки 04-08-2014 14:35:00 Изтеглете файл
Приложение № 6
Образец на ценово предложение 04-08-2014 14:34:00 Изтеглете файл
Приложение № 4
Проект на договор за възлагане на обществена поръчка 04-08-2014 14:34:00 Изтеглете файл
Приложение № 5
Образец на оферта 04-08-2014 14:33:00 Изтеглете файл
Приложение № 3
Техническо задание 04-08-2014 14:33:00 Изтеглете файл
Приложение № 2
Условия за участие 04-08-2014 14:32:00 Изтеглете файл
Приложение № 1
Съдържание 04-08-2014 14:30:00 Изтеглете файл