ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

Ремонт на покривна конструкция на склад №400 в СБ Габрово за нуждите на ТД "Държавен резерв" гр. В.Търново, със срок на изпълнение до 30.11.2014г.

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, чрез ТД ,,Държавен резерв” гр. Велико Търново обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Ремонт на покривна конструкция на склад №400 в СБ Габрово за нуждите на ТД "Държавен резерв" гр. В. Търново, със срок на изпълнение до 30.11.2014г.