ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП9-2014 Превоз на служителите на ЦТБ - с. Соколово

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) чрез ЦТБ с. Соколово обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Превоз на служителите на Централна техническа база с. Соколово от местоживеене до месторабота и обратно по утвърдени два броя маршрути и разписание