ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП8-2014 Частичен ремонт и строително-ремонтни дейности в СБ Ресен и СБ Павликени

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” открива обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Частичен ремонт и строително ремонтни дейности по покриви на административна и битова сграда в СБ Ресен и по покрив на склад №2 в СБ Павликени, за нуждите на ТД "Държавен резерв" В.Търново, със срок на изпълнение до 12.12.2014г.