ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП7-2014 Доставка и обновяване на дезинфектанти по обособени позиции

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, на основание чл. 14, ал. 4 от ЗОП, открива обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Доставка и обновяване на дезинфектанти по обособени позиции