ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП6-2014 Доставка на инструменти за почистване по обособени позиции

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, на основание чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), открива обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Доставка на инструменти за почистване по обособени позиции