ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП2-2014 Частичен ремонт и строително-ремонтни дейности в СБ Образцов Чифлик

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) чрез ТД ,,Държавен резерв” гр. Велико Търново, обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Частичен ремонт и строително-ремонтни дейности в складово стопанство в складова база Образцов Чифлик за нуждите на ТД "Държавен резерв" гр. В.Търново, със срок на изпълнение до 12.12.2014 г.