ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП18-2014 Абонаментен сервиз на пожароизв. уредби - Ботевград и София

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), чрез ТД ,,Държавен резерв” гр. София, обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Абонаментен сервиз на пожароизвестителни уредби с инсталации, намиращи се на обекти: Складова база - гр. Ботевград и Административна сграда на ТД ДР - гр. София, за срок от 1 (една) година