ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП16-2014 Техническо обслужване на пожарогасители - ТД ДР София

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), чрез ТД ДР София, обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Услуги за техническо обслужване, презареждане и/или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на носими и возими пожарогасители, намиращи се на обекти: административна сграда - ТД ДР София, складова база гр. Ботевград, складова база гр. Самоков, складова база гр. Разлог и петролна база с. Антон, за срок до 31.12.2014 г.