ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, собственост на Държавна агенция ,,Държавен резерв и военновременни запаси”– Централно управление и ТД ДР гр. София

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), обявява обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет „Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, собственост на Държавна агенция ,,Държавен резерв и военновременни запаси”– Централно управление и ТД ДР гр. София”.