ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП-2014 Доставка на хигиенни материали за нуждите на ДА ДРВВЗ

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“,  на основание чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), открива обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Доставка на хигиенни материали за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси"