test

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

Втората група документи съдържа две подгрупи- реше­ нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ ствени поръчки. Тези документи следва да се публикуват в профила  на купувача в първия  работен ден, следващ деня на изпращането  им в АОП, и се съхраняват  в профила  на купу­ вача до изтичането на една година от приюпочването или пре­ кратяването на процедурата- когато не е сключен договор за обществена  поръчка.