test

Разяснения по документацията

Тази група документи обхваща разясненията по документациите за участие. Тези документи се публикуват в профила на купувача само когато има постъпили искания за раз­ яснения и възложителят отговори на същите. Доколкото раз­ ясненията не са от категориите документи, които се вписват в РаП, следва, че ЗаП не съдържа разпоредба, която определя задължителен срок за публикуване на разясненията в профила на купувача.