test

Документация за участие

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­ шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ ствена поръчка. Документацията следва да съдържа информа­ цията и документите, посочени в чл. 28, ал. 1 от ЗОП, а по преценка на възложителя и с оглед предмета на обществената поръчка в съдържанието И могат да бъдат включени и допъ­ лнителни документи и информация.  Документацията за уча­ стие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението.