test

Договори и споразумения

Тези групи документи обхващат договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения за из­ менения на договорите за обществени поръчки.
При публикуването следва да се отчита категорията и естеството на информацията и доколко същата е публична.
На публикуване в профила на купувача подлежат и задължителните приложения към договора, които могат да бъдат от различно естество, като видът и броят им се определят изцяло от клаузите на договора.