Нефт и нефтопродукти

Една от първостепенните задачи на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (ДА ДРВВЗ) е осъществяването на политиката в областта на задължителните запаси от нефт и нефтопродукти.
Съгласно чл. 5 от Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (ЗЗЗНН), агенцията осъществя държавния надзор върху създаването, съхраняването, ползването и възстановяването на задължителни запаси от нефт и нефтопродукти с цел осигуряване на снабдяването с течни горива в случаите на затрудняване на доставките на нефт и нефтопродукти в страната. Създаването на задължителни запаси от горива е ангажимент на страната по Договора за присъединяване на Република България към Европейския Съюз, Приложение VI, т. 8 „Енергетика” и е в изпълнение на европейското законодателство в областта, а именно Директиви на Съвета 2006/67/ЕС  и 2009/119/ЕС, налагащи задължение на държавите-членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти. Предвид пълноправното членство на страната в Европейския съюз, задълженията в областта на създаване на минимални запаси от горива по категории нефтопродукти са въведени в българското законодателство чрез Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (ЗЗЗНН).

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" изпълнява и нормативно установените й задачи, свързани с прилагането на Закона за задълженията към Международния фонд за обезщтетение при щети, причинени от замърсяване с нефт (ЗЗМФОЩПЗН), който въвежда в националното законодателство ангажиментите на страната, които произтичат от ратификацията на Конвенция FUND'92. В изпълнение на задълженията по ЗЗПФОЩПЗН, агенцията събира, обобщава и ежегодно представя на директора на Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт и на генералния секретар на Международната морска организация в сроковете и по начина, определени при условията и по реда на Конвенция FUND'92, информация относно лицата, задължени да правят вноски в Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт.